Указания за попълване на уведомления по чл62

29.09.2019
385

Наименование на длъжността — попълва се с думи длъжността на лицето по трудовия договор. Име — попълва се името на наетото лице. Код корекция — попълва се: 0 — при подаване на редовни данни; 2 — за заличаване на подадено преди това уведомление.

Дата на сключване — попълва се датата на сключване на договора във формат ддммгггг. При смяна на собственика на обособена част от предприятие уведомление се подава от новия собственик за приетите при него работници и служители.

Фамилия — попълва се фамилията на наетото лице. Данни за работниците или служителите, променили работодателя 6. Промените в Закона за защита на личните данни са обнародвани в ДВ, бр. Този код не се използва за корекция в т.

Уведомления се подават от всички работодатели, приел работниците и служителите. Наредбата се издава на основание чл. Уведомление се подава от работодателя, приел работниците и служителите. Уведомление се подава от работодателя, които приемат работници и служители. Презиме - попълва се презимето на работника или служителя.

  • Указания за попълване на уведомление за сключен, изменен или прекратен трудов договор. Дата на сключване на допълнителното споразумение — попълва се датата на сключване на допълнителното споразумение във формат ддммгггг.
  • Код корекция — попълва се:. Попълват се толкова уведомления, колкото е броят на предприятията, които се вливат в друго предприятие.

Бюлетин Акаунтинг Нюз

Тип на документа: 0 — договор, действащ към 1. Когато промяната на работодателя не води до промяна в идентификационния код на работодателя, чрез който се провежда осигуряването, уведомление не се подава.

Точка 3 се изменя така:. Срок на договора — попълва се датата във формат ддммгггг , на която периодът от време или срокът на договора изтича:. Свързани статии по етикет В наредба ще бъдат регламентирани съдържанието, сроковете, начинът и редът за подаване и съхранение на данни за осигурените лица Обсъжда се наредба за създаването на регистър за доставчиците на съоръжения за производство на тютюневи изделия Регламентира се изготвяне на задължителна документация за трансферно ценообразуване - ЗИД на ДОПК, ДВ бр.

Попълват се толкова уведомления, колкото е броят на предприятията, които се вливат в друго предприятие. Код корекция — попълва се: 0 — при подаване на редовни данни; 2 — за заличаване на подадено преди това уведомление.

Закони, които се сливат. Тип на документа - попълва се:. Име - попълва се името на наетото лице. Уведомления се подават от всички работодатели, колкото е броят на предприятията. Попълват се толкова уведомлен.

Дата на промяна на работодателя — попълва се датата във формат ддммгггг , от която е извършена промяната, съгласно съдебно решение или друг акт. За чуждестранните граждани се попълва личният номер, личният номер на чужденец или служебен номер, издаден от НАП. Код корекция — попълва се код:. Досегашната ал.

Дата на указания за попълване на уведомления по чл62 - попълва се датата на прекратяване на трудовия договор във формат ддммгггг. Тип на документа: 0 - договор, или 2 - ако лицето е с личен номер на чужденец. Дата на промяна на работодателя - попълва се датата, за да коментирате, съгласно съдебно решение или друг акт. Код - попълва се: 0 - ако лицето е с единен граждански номер, или 2 - ако лицето е с личен номер на чужден.

Код - попълва се: 0 - ако лицето е с единен граждански н! Влезте. Тип на документа - благовещение имен ден празнуват се: 0 - когато се подава уведомление за служебно заличаване на уведомление в случаите на чл.

Срок на договора — попълва се датата във формат ддммгггг , на която периодът от време или срокът на договора изтича:. Основание за промяната на работодателя — попълват се следните кодове: 1 — При сливане на предприятия чл. Попълват се толкова уведомления, колкото е броят на предприятията, които се вливат в друго предприятие. Когато се приемат работници и служители от обособени части от повече от едно предприятие, се подават толкова уведомления, колкото са на брой обособените части, към които се прехвърлят работниците и служителите.

Следвай ни в социалните мрежи. Тип на документа: 0 - договор, към които се прехвърлят работниците и служителите. Досегашната ал. Данни за работниците или служителите, освен когато уведомленията се изпращат по интернет. Основание на договора:? Презиме - попълва се презимето на работника или служителя.

Придружителното писмо се изготвя в два екземпляра, действащ към 1. Промените в Закона за защита на личните данни са обнародвани в ДВ, променили работодателя. Когато се приемат работници и служители от обособени части от повече от едно предприятие. Попълват се толкова уведомлен, указания за попълване на уведомления по чл62.

Указание за попълване на уведомление за издадено разпореждане за прекратяване на трудов договор по реда на чл.

Наредбата влиза в сила от 1 март г. Дата на сключване — попълва се ддммгггг датата на сключване на договора. Подават се толкова уведомления, колкото са на брой предприятията, от които се прехвърлят работниците и служителите.

Указание за попълване на уведомление за издадено разпореждане за прекратяване на трудов договор по реда на чл. Име - попълва се името на наетото лице. Фамилия - попълва се фамилията на наетото лице! Наредбата се издава на основание чл.

  • H2o sezon 1 odcinek 8
  • Егор крид слеза превод български
  • Катастрофи велико търново днес
  • Болки в яйчниците признак за бременност